Galeria romană . ro
Ultimele de pe blog …
Invitaţie vernisaj | Expoziţie „SZASZ – ALBICI : O FAMILE DE ARTIȘTI DIN EPOCA DE AUR” | joi | 10 mai 2018 | ora 19:00 |

Galeria Romană vă invită la o nouă expoziţie din seria “ Familii de artiști”,
Joi, 10 mai 2018, ora 19.00, Bd. Lascăr Catargiu, nr. 1, sector 1 București.

Familia de artiști SZAZS ALBICI a trăit intr-un model social care poate fi considerat, în funcţie de perspectiva din care privim, ori “ Epoca de Aur”, ori“ Anii de Plumb”.
Acest paradox al societăţii românești s-a evidenţiat de-a lungul istoriei, zi după zi, dar mai ales în perioada postbelică, despre care Emil Cioran spunea: “ nu pot iubi decât o Românie în delir.” Delir a fost cu prisosinţă, în acele vremuri în care arta membrilor familiei era când ridicată în slăvi, când interzisă, iar Cenaclul Tineretului funcţiona ca un creuzet al avangardei europene.

LIA SZAZS : Realismul viguros creat prin acumulări baroce de elemente formale până la un punct influenţat de pictorul italian Campigli, s-a transformat cu timpul într-unul metaforic / simbolic susţinut de o hotărâtă viziune Pop Art.
Atrasă de pânza imaculată, Lia Szàsz o transfigurează de fiecare dată, în plan spiritual, convinsă că pictura este mai ales un spaţiu al liniștii.

DORIAN SZASZ : Mișcarea și energia sunt doi vectori in jurul cărora se articulează întreaga operă a lui Dorian Szasz. Sportul reprezentat în culori brute îl apropie ca tematică de modele ale Pop Art-ului anilor 60. Opera pictată a lui Dorian Szàsz este însă greu de încadrat. În anii 70 nimeni în România nu practica un astfel de stil.

ILEANA SZASZ : Ileana Szàsz este hotărât un pictor realist.
Mai mult decat construcţia de tip clasic a unei imagini și știinţa culorilor, deprinse în atelierul părinţilor săi Lia și Dorian Szàsz, ea se lansează într-o căutare ezoterică folosind fapte și gesturi naturale pe care le ordonează într-o altă succesiune factuală. Pânzele sale se vor plasa firesc, într-un registru magic care ne face să ne
amintim de o anume sensibilitate culturală sud-americană.

ANTONIO ALBICI : Antonio Albici reușește să sugereze densitatea materiei fără nevoia de a recurge la încărcări păstoase, la zgârieturi agresive sau acumulări excesive. Mai mult decât atât, avantajos, el ne oferă suprafeţe limpezi, aproape glaciale, mergând până la jocul subtil al transparenţelor.

ARNO ALBICI : Arno Albici reușește să-și așeze imaginile la același nivel de excelenţă motivat de atracţia spre magia orientală. În special, Japonia desăvârșește această rigoare elveţiană naturală.
Pasiunea pentru detalii și coerenţa perfectă a asamblării elementelor constitutive permit artistului să depășească orice valoare pur artistică.
„Viziunea” îl ajută să integreze o categorie care lărgește frontierele limbajului în direcţia unor orizonturi incomparabile.

Expoziţia va fi deschisă de Excelenţa Sa Prof. Dr. Teodor Baconschi.

Expoziţia este deschisă în perioada: 10 mai – 9 iunie 2018, iar programul de vizitare:
Luni-vineri: 10:00-18:00, Sâmbătă: 10:00-15:00.

Parteneri: Catena pentru artă
Parteneri media: Evenimentul Zilei, Senso Tv, Jurnalul Bucureştiului, Intell News, Modernism, Agenţia pentru Carte

Galeria Romană  invites you to a new exhibition of the „Families of Artists” series,
Thursday, May 10, 2018, 19.00, Lascăr Catargiu Blvd. 1, sector 1 Bucharest.

The family of artists SZAZS ALBICI has lived in a social model that can be considered depending on the perspective we look at, either the „Golden Age” or the „Lead Years”.
This paradox of Romanian society has been highlighted throughout history, day after day, but especially during the post-war period, about which Emil Cioran said: „I can only love a Romania in delusion.” Delir was abundant in those times in which the art of family members was either raised in glory, either prohibited, and the Youth Cenacle functioned as a crucible of the European avant-garde.

LIA SZAZS: The vigorous realism created by baroque accents of formal elements to a point influenced by the Italian painter Campigli, has transformed over time into a metaphorical / symbolic one supported by a determined vision of Pop Art.
Attracted by the immeasurable cloth, Lia Szàsz transfigures it every time, spiritually, convinced that painting is especially a space of tranquility.

DORIAN SZASZ: Movement and energy are two vectors around which Dorian Szasz’s whole work is articulated. The sport represented in rough colors approaches it as a theme of Pop Art models of the 1960s. But the painted opera of Dorian Szàsz is difficult to fit. In the 1970s no one in Romania practiced such a style.

ILEANA SZASZ: Ileana Szàsz is a realistic painter.
In addition to the classic painting and painting science of Lia and Dorian Szãsz, she is launched in an esoteric search using natural facts and gestures which she orders in another factual succession. Her canvases will naturally be placed in a magical register that makes us recall a certain south american cultural sensitivity.

ANTONIO ALBICI: Antonio Albici manages to suggest the density of matter without the need to resort to pasty loads, aggressive scratches or excessive accumulation. Moreover,  it gives us clear, almost glacial surfaces, going to the subtle playing of transparency.

ARNO ALBICI: Arno Albici manages to put his images at the same level of excellence motivated by his attraction to oriental magic. In particular, Japan completes this natural Swiss rigour.
The passion for details and the perfect consistency of assembling the constituent elements allow the artist to go beyond any purely artistic value.
„Vision” helps him integrate a category that widens the boundaries of language towards some incomparable horizons.

The exhibition will be opened by His Excellency Prof. Dr. Teodor Baconschi.

The exhibition is open in the period: May 10 – June 9, 2018, and the visiting program:
Monday to Friday: 10: 00-18: 00, Saturday: 10: 00-15: 00.

Partners: Catena pentru  artă
Media Partners: Evenimentul Zilei,  Senso TV,  Jurnal  Bucurestiului, Intell News,  Modernism,  Agenţia pentru Carte